Regulamin konkursu na Instagram  Brak produktów w tej kategorii.

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania Zwycięzców w Konkursie Zimowym dla Stałych Klientów [dalej Konkurs] organizowanym na profilu na Instagramie stylowagalanteria [dalej Fanpage].
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest firma Karolina Tomczyk-Karasek StylowaGalanteria.com, ul. Czajkowskiego 8/57, 92-511 Łódź, NIP 7282658575 [dalej Organizator].
3. Działającym w imieniu Organizatora realizatorem Konkursu jest Agencja Interaktywna inVette, z siedzibą przy ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków, NIP: 679-31-43-400 [dalej Agencja].
4. Konkurs zostanie zorganizowany w serwisie internetowym Instagram (instagram.com), na profilu stylowagalanteria (https://www.instagram.com/stylowaga...)
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram®. Serwis Instagram® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram®.
6. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.
7. Konkurs rozpoczyna się 17 stycznia 2018 roku i kończy 15 lutego 2018 roku o godz. 23:59.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilach w mediach społecznościowych stylowagalanteria w dniu 16 lutego 2018 roku.
§ 2 Zasady Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które posiadają konto osobiste w serwisie Instagram[dalej Profil].
2. Zabrania się tworzenia fałszywych kont w serwisie Instagram oraz uczestnictwa w Konkursie za ich pośrednictwem, niedozwolone jest również dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani pozostałych podmiotów biorących udział w przygotowaniu Konkursu.
4. Zadaniem konkursowym [dalej Zgłoszenie] jest zamieszczenie na portalu Instagram zdjęcia swojego autorstwa przedstawiającego stylizację z zakupioną wcześniej torebką, plecakiem lub portfelem pochodzącymi ze sklepu stylowagalanteria.com z odpowiednim hasztagiem: #stylowagalanteria.
5. Każdy Uczestnik może dodać dowolną ilość Zgłoszeń.
6. Zwycięzcę wybiera niezależne jury, składające się z 3 osób wytypowanych przez Organizatora, dokonując oceny Zgłoszeń na podstawie subiektywnej oceny ich kreatywności.
7. Zamieszczając na portalu Instagram zdjęcie z hasztagiem #stylowagalanteria Uczestnik oświadcza, że jest autorem zdjęcia oraz posiada stosowne prawa do jego wykorzystania. W przypadku nieprawdziwości oświadczenia, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje, w szczególności roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych.
§ 3 Nagrody
1. Spośród zgłoszeń zostanie wyłoniony Zwycięzca, który wygra bon o wartości 200 zł na zakupy w sklepie.
2. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody.
§ 4 Wyłonienie Zwycięzców i wysyłka nagród
1. Zwycięzca zostanie ogłoszony na profilu Instagram oraz portalu Facebook w dniu 16.02.2018.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika podczas dodawania Zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie również prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika posługującego się fałszywymi danymi. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, wobec którego zachodzi podejrzenie, że nie posiada odpowiednich praw autorskich do zdjęcia będącego podstawą Zgłoszenia w Konkursie.
3. Zwycięzca jest zobowiązany do wysłania w wiadomości prywatnej na fanpage’u stylowagalanteria.com na Facebooku bądź na profil sklepu w portalu Instagram. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych od publikacji wyników konkursu Zwycięzca tego nie zrobi - traci prawo do nagrody.
4. Wygrany bon o wartości 200zł można zrealizować w sklepie StylowaGalanteria.com (https://stylowagalanteria.com/) do dnia 30.04.2018r. W przypadku zakupów na większa kwotę możliwa jest dopłata.
5. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie ma możliwości wypłacenia równowartości nagrody ani rezygnacji z jej części.
6. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na nieodpłatne przekazanie Organizatorowi autorskich praw majątkowych do zdjęć dodanych przez jako Zgłoszenia w Konkursie, w zakresie wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji, zwłaszcza do eksploatacji w Internecie.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem w wiadomości prywatnej na profilach firmowych na Facebooku oraz Instagramie.
4. W kwestiach nieobjętych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.